Du er her: Hjem / / Aktuelt
Ser på artikler med emnet

Aktuelt

| Aktuelt

Forbered rapporteringen

Alle som får sitt produsentansvar for emballasje ivaretatt gjennom Norsirk, er hvert år pliktet å rapportere om sitt arbeid for avfallsforebygging og emballasjeoptimering. Miljødirektoratet ønsker at Norsirk skal sammenstille tall og fakta i en felles rapport som vi sender til direktoratet. Fjorårets rapportering og rapporten som ble skrevet og sendt inn i 2022 (for 2021-tallene) ble godt mottatt hos Miljødirektoratet, samtidig som det pekes på områder hvor de ønsker mer informasjon. Det vil vi hensynta når vi etterspør informasjon fra dere som er kundene våre på produsentansvar for emballasje. Rent praktisk kommer vi til å etterlyse tall og materiale fra dere i flere omganger – med forskjellige spørsmål og frister. Allerede før påske vil første spørsmålsrunde sendes ut – og da er det konkrete eksempler på emballasjeoptimeringsarbeid, bilder og informasjon om besparelser vi trenger tilsendt. Sjekk gjerne ut rapporten vi sendte til Miljødirektoratet i fjor høst – der er det presentert flere eksempler på optimeringsarbeid. Dette kan være til inspirasjon når dere selv ser tilbake til 2022. Rapporten ligger digitalt her. Dersom dere ønsker en fysisk kopi, sende en e-post til adm@norsirk.no så sender vi den ut umiddelbart.

Hva betyr EUs nye bærekraftskrav?  

Sirkulærøkonomisk handlingsplan
| Aktuelt

Følg EU!

Norsirks klare oppfordring til Miljødirektoratet er å følge det som kommer fra EU av direktiver og forordninger. Og ikke minst - sørg for rask implementering i norsk lovverk.
| Aktuelt

Ny fagsjef

Anastasiia Moldavska er Norsirks fagsjef for emballasje fra 1. mars. Anastasiia har allerede vært i emballasjetemaet i flere år, og tar nå over ansvaret for hele teamet.
| Aktuelt

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Norsirk er omfattet av denne loven. Norsirk har gjennomført en aktsomhetsvurdering, og den vil bli offentliggjort i god tid før tidsfristen før 30. juni 2023. Dersom det er spørsmål til Norsirk kan disse rettes enten til adm@norsirk.no - eller du kan ringe 4000 4201.
| Aktuelt

Nye folk med på laget 

Emilie er student på masterprogrammet International Environmental Studies ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Bachelorgraden hennes er innen fornybar energi. Fra februar og gjennom sommeren 2023 er hun ansatt i en deltidsstilling hos Norsirk som LCA-rådgiver. Hun skal særlig jobbe med å vurdere miljøeffekter av batteri-resirkulering. Jobben hun gjør vil gjøre det mulig for Norsirk sine kunder å få rapportert klimagassutslipp fra resirkulering av deres produkter.
| Aktuelt

Krav til innsamling og måloppnåelse  - innspill til Høyre om lokale klimatiltak

Materialgjenvinning gir betydelige klimagevinster, derfor må det stilles krav om måloppnåelse fra myndighetene på områder hvor det i dag henger svært lave frukter – samt at det må tilrettelegges for måloppnåelse på andre områder. Norsirk har vært hos Høyre og gitt innspill til hva vi mener er viktige tiltak som kan gi lokale klimagevinster rundt om i Norge.

Nammo er allerede tilpasset den nye situasjonen

Nammo har alltid hatt god kontroll på verdikjeden sin, så for eksempel Åpenhetsloven endrer i praksis lite for dem. Imidlertid krever en tilspisset geopolitisk situasjon at ammunisjonsprodusenten med hovedkontor på Raufoss i større grad må legge kostbare råvarer på lager. Og håpe at bestillingene kommer.

'- Akseptabel miljøpåvirkning fra norske gruver

- I Norge kan vi gjøre dette på en bedre måte enn andre steder, helt enkelt! Slik forklarer Norconsult-sjefen Egil Hogna hvorfor han ønsker seg utvinning av mineraler og metaller her hjemme. Han framhever kompetansen fra offshore-næringen og norske styringsmekanismer som sikrer at det skjer på en ansvarlig måte.
| Aktuelt

På tide å ta fatt i ikke-utnyttede ressurser

Hvorfor Norsirk uttaler seg til Høyre om en norsk mineralstrategi. Hvorfor vi mener noe om mineralstrategien som skal utarbeides - er fordi Norge ikke kan la være å utnytte de ressursene som allerede er gravd ut av gruver i hele verden - svært mye bedre enn det som gjøres i dag.
Side 5 av 36