Du er her: Hjem / / Kurs om emballasjeoptimering, avfallsreduksjon og miljøgifter i emballasje (english text below)
Kurs om emballasjeoptimering, avfallsreduksjon og miljøgifter i emballasje (english text below)

Kurs om emballasjeoptimering, avfallsreduksjon og miljøgifter i emballasje (english text below)

Som produsent eller importør av emballasje eller emballerte produkter, er din virksomhet forpliktet til årlig å utarbeide en rapport over egen innsats for, samt resultatene av, emballasjeoptimering og avfallsforbygging som beskrevet i avfallsforskriftens paragraf 7-7.

MELD DEG PÅ 2023-UTGAVEN AV KURSET I DAG!

LAST NED EMBALLASJEOPTIMERINGSRAPPORTEN 2022

Norsirk tilbyr seg å bistå med rapporteringen. Det er viktig å presisere at dette ikke fritar hver enkelt produsent/importør et ansvar for å jobbe med avfallsforebygging og emballasjeoptimering –  det ansvaret ligger på den som innehar produsentansvaret. Det vi i Norsirk hjelper med er selve rapportering. I tillegg tilbyr vi kurs om temaet.

Etter fjorårets rapportering til Miljødirektoratet fikk vi gode og konstruktive tilbakemeldinger fra myndighetene – og derfor inviterer vi nå til kurs, slik at alle skal være forberedte til årets rapportering. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til vårt emballasjeteam under kurset.

Hva: Digitalt kurs som hjelper deg med plikten i paragraf 7-7 i Avfallsforskriften

Når: 20. mai 2022 kl 0830-1130

For hvem: Alle som importerer emballasje eller emballerte produkter til Norge og bruker Norsirk som produsentansvarsselskap

 

  • Gjennomgang av forskriften for å skape felles forståelse om pliktene produsenten har i kapittel 7 ved fagsjef og leder av emballasjeteamet i Norsirk Eva Maritdatter
  • Hva er bærekraftig emballasje – hva anbefaler vi? Presentert av Anastasiia Moldavska, bærekraftsansvarlig i Norsirk
  • Presentasjon av hva gjenvinningsanlegget vi benytter tar ut og materialgjenvinner fra plastemballasje, ved VD Leif Karlsson i Swerec
  • Miljøgifter i emballasje – hvor stort er problemet? Hva må du som produsent vite om og hensynta? Ved Hans Peter Arp, NGU
  • Hva forventer Miljødirektoratet fra produsentene? Hege Roth Olbergsveen, seksjonsleder i Miljødirektoratet
 

Vær oppmerksom på at det er viktig at du gir oss beskjed om hvem mottaker skal være av invitasjonen til kurset – slik at ikke e-posten med den informasjonen går til feil person i bedriften.


 

Course on packaging optimization, waste reduction and environmental toxins in packaging

 

As a manufacturer or importer of packaging, your company is obliged to prepare an annual report on its own efforts for, as well as the results of, packaging optimization and waste prevention as described in section 7-7 of the Waste Regulations.

Norsirk offers to assist with the reporting. It is important to emphasize that this does not relieve each individual producer / importer of a responsibility to work with waste prevention and packaging optimization - that responsibility lies with the person who holds the producer responsibility. What we at Norsirk help with is the actual reporting. In addition, we offer courses on the topic.

After last year's reporting to the Norwegian Environmental Protection Agency, we received good and constructive feedback from the authorities - and therefore we now invite you to a course, so that everyone will be prepared for this year's reporting. There will be an opportunity to ask questions to our packaging team during the course. Be aware that the course will be in Norwegian. We will record the course and set English subtitles on the recording and send out to English-speaking producers within the Norsirk system.

What:

Digital course that helps you with the duty in section 7-7 of the Waste Regulations

When:

May 20 at 0830-1130

For whom:

Anyone who imports products with packaging to Norway and uses Norsirk as a producer responsibility company

- Review of the regulations to create a common understanding of the manufacturer's duties in Chapter 7 by the department manager and head of the packaging team in Norsirk Eva Maritdatter

- What is sustainable packaging - what do we recommend? Presented by Anastasiia Moldavska, Sustainability Manager at Norsirk

- Presentation of what the recycling plant we use takes out and material recycles from plastic packaging, by CEO Leif Karlsson in Swerec

- Environmental toxins in packaging - how big is the problem? What do you as a producer need to know about and consider? By Hans Peter Arp, Environmental Chemist, Expert Advisor at NGI Oslo and Professor II at NTNU Trondheim.

- What does the Norwegian Environment Agency expect from the producers? Hege Roth Olbergsveen, head of department at the Norwegian Environment Agency

Please note that it is important that you let us know who the recipient of the invitation to the course will be - so that the e-mail with that information does not go to the wrong person in the company.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby