Du er her: Hjem / / Hvilket parti er best på sirkulærøkonomi?
Hvilket parti er best på sirkulærøkonomi?

Hvilket parti er best på sirkulærøkonomi?

Politikerne bør legge til rette for innovasjon og utvikling av avfallshåndtering for å øke graden av gjenbruk. Les hvordan ditt parti satser på sirkulærøkonomi og avfallshåndtering.


Miljøpartiet De Grønne

Utdrag fra partiprogrammet:

• Få på plass trygge løsninger for lagring av alle typer farlig avfall, inkludert det norske atomavfallet og sørge for forsvarlig drift og avfallsbehandling ved norske atomreaktorer så lenge disse er i drift.

• Innføre kildesortering av husholdningsavfall, kommunalt avfall og næringsavfall over hele landet.

Øke gjenvinningsgraden av plastemballasje til 70 prosent innen 2025.

• Redusere matkasting med 20 prosent innen 2020 og minst 50 prosent innen 2025, blant annet gjennom en ny lov om matkasting, nye krav til emballasje og holdningskampanjer.»

Vurdering:

MDG har et offensivt miljøprogram som setter klare og ambisiøse mål for matkasting og plastemballasje. Nevner også kretsløpsøkonomien og at denne økonomien skal erstatte dagens bruk-og-kast-økonomi. MDG tar ikke opp rammebetingelsene til avfallsbransjen. Bør bli mer konkrete på hvordan partiet skal nå disse målene.

Sosialistisk Venstreparti

Utdrag fra partiprogrammet:

• Næringspolitikk og ressursbruk vil basere seg på en sirkulær økonomi der avfall fra én prosess inngår som ressurs i en annen.

Skape nye markeder. Med en aktiv grønn innkjøpspolitikk, teknologidrivende støtteordninger og strenge krav til deponering av avfall, skal norsk miljøvennlig teknologi videreutvikles til eksportnæringer.

• Satse på klyngevirksomhet med kretsløpsbasert industri hvor den enes avfall er den nestes ressursgrunnlag.

Vurdering:

Det er flott at SV ønsker å satse på sirkulærøkonomi, men det blir litt tynt med kun to setninger. Kretsløpsbasert industri trenger gode rammevilkår som muliggjør innovasjon. To punkter er av interesse, der satsing på klyngevirksomhet med kretsløpsbasert industri er det viktigste. Likevel nevnes ikke problematikken med rammevilkårene som kan stimulere til mer innovasjon i sektoren og derfor mer miljøvennlig avfallshåndtering.

Arbeiderpartiet

Utdrag fra partiprogrammet:

I en lavutslippsøkonomi må ressursene gjenbrukes. (…) Vi vil sette fart i utviklingen av en sirkulær økonomi av hensyn til miljøet og fordi det vil gi opphav til nye næringer og arbeidsplasser.

• Stille krav til mer miljøvennlig produktdesign og materialbruk, reparasjon og økt kapasitetsutnyttelse

• Utrede muligheten for a begrense mengden plast i forbruksprodukter

Øke målet for materialgjenvinning og ombruk

• Styrke forskningen og fremme tiltak for a redusere bruken av mikroplast

• Utvide panteordningen til også å omfatte elektronikk og andre emballasjekrevende forbruksvarer

• Innføre fullstendig kildesortering for matsortering og plast i alle storbyer, slik at matavfall i større grad kan utnyttes i produksjon av biogass

• Vurdere bedre garantiordninger for a sikre lengre levetid på produkter

Øke bruk av råvarer som stammer fra gjenvinning av avfall

• Styrke muligheter for norsk gjenvinningsindustri og teknologileverandører ved økt materialgjenvinning

• Jobbe for en felles europeisk panteordning

Vurdering:

Arbeiderpartiet har flere tiltak for å øke gjenvinningen av avfall. Mat og plastavfall er hovedfokuset, men partiet har også et punkt om å styrke muligheter for norsk gjenvinningsindustri og teknologileverandører ved økt materialgjenvinning. Gjennomgående et sterkt program som ser utfordringene og mulighetene i avfallsbransjen.

Senterpartiet

Utdrag fra partiprogrammet:

• Ha en særlig norsk satsing på kretsløpsøkonomi og ha ambisiøse målsettinger for gjenvinning og gjenbruk. Avfall til deponi skal reduseres til maksimalt 10 % innen 2030 og matsvinnet reduseres til et minimum.

• Energiforbruket må og skal reduseres i husholdninger, industrien og i transportsektoren. Senterpartiet vil jobbe for at så mye som mulig av oppvarmingen skjer ved bruk av miljøvennlig varme som avfallsforbrenning og kostnadseffektiv bioenergi, inkludert ved.

• Arbeide for en kretsløpsøkonomi i Norge som ivaretar de globale bærekraftmålene.

• Øke panten vesentlig på flasker og bokser for å øke mengden som gjenvinnes.

Vurdering:

Det er positivt at partiet ønsker å ha ambisiøse mål. Likevel har Senterpartiet få punkter om gjenvinning, og punktene er også lite konkrete. En rapport forberedt av Club of Rome for Avfall Norge estimerte i 2016 at økt ressurseffektivitet og en overgang til sirkulær økonomi vil skape 40 000 nye arbeidsplasser. De fleste av disse vil oppstå i distriktene. At Senterpartiet ikke ser muligheten for å skape bærekraftige arbeidsplasser i distriktene er overraskende. Selv med ambisiøse mål trenger vi konkrete tiltak for hvordan vi skal bli bedre på kretsløpsøkonomi.

Kristelig Folkeparti

Utdrag fra partiprogrammet:

• Bedre ordningene for innsamling av spesialavfall ytterligere, blant annet gjennom at det skal etableres flere miljøstasjoner.

• Stimulere til økt utnyttelse av avfall til energiformål som fjernvarme, biodrivstoff eller elektrisitetsproduksjon.

• Vurdere innføring av kvoteregulering eller eksportforbud av avfall for å sikre utbygging av tilstrekkelig behandlingskapasitet i Norge.

• Sikre effektiv gjenvinning og resirkulering av kildesortert materiale, og at avfall utnyttes på en økonomisk og miljøvennlig måte.

Vurdering:

Kristelig folkeparti har få, men konkrete punkter om gjenvinning i sitt program. Det viktigste punktet til KrF er å sikre effektiv gjenvinning og resirkulering av kildesortert materiale og at avfall utnyttes på en økonomisk og miljøvennlig måte. Dette punktet viser at KrF forstår at det er utfordringer knyttet til hvordan avfallet gjenvinnes i dag.

Venstre

Utdrag fra partiprogrammet:

• Innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert

• Øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje, samt utvikle det nordiske samarbeidet om pant

• Innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer

• Innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter

• Fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner

• Innføre gratis plastretur for private og foreninger etter strandrydding

• Legge til rette for at Norge kan bidra med sin maritime kompetanse til å få hentet opp søppel i fra havbunnen, slik at det kan bli resirkulert

• Stimulere til utvikling av produkter med lengre levetid, blant annet ved økt satsing på offisiell miljømerking

• Anse tekstilavfall som spesialavfall

Stille krav om at alt avfall skal utnyttes, gjenbrukes eller resirkuleres innen 2020

Vurdering:

Venstre har et eget kapittel om gjenvinning og resirkulering av avfall. Punktene i programmet er konkrete og tar opp en rekke tiltak for å sikre bedre håndtering av avfall. Venstre har et mål om at alt avfall skal utnyttes, gjenbrukes eller resirkuleres innen 2020. Dette er det mest ambisiøse og konkrete tiltaket blant alle partier. Det som trekker Venstre ned en karakter er at partiet ikke synes å ta opp utfordringen med avfallsnæringen og deres rammevilkår. Selv om målene til Venstre er enestående, trenger Norge tiltak som hjelper avfallsbransjen til å nå disse målene.

Høyre

Utdrag fra partiprogrammet:

«I en sirkulær økonomi er også avfall en vekstindustri med stort potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser. Avfall er en ressurs som kan gjenvinnes, gjenbrukes og omdannes til nye ressurser.»

Gjennomgå rammevilkårene for avfallsnæringen for å sikre bedre ressursutnyttelse, god samfunnsnytte og høyere verdiskaping i avfallsbransjen.

• Stille miljøkrav som fremmer innovasjon, og se på ulike modeller for å bidra til å gjøre resirkulering, energigjenvinning og gjenbruk mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter.

• Vurdere ulike tiltak som bidrar til å begrense unødvendig bruk av plastemballasje.

• Utrede en miljøavgift på emballasje og fossil plast.

Vurdering:

Høyre vinner på deres konkrete og ambisiøse sirkulærøkonomi-plan. Partiet har særlig fokus på hvordan politikerne må gå gjennom rammevilkårene, slik at flere bedrifter kan innovere i avfallsbransjen. Partiet er det eneste som har to punkter om hvordan staten bør stimulere til bedre avfallshåndtering, og dermed sikre bedre utnyttelse av ressursene vi har i dag.

Fremskrittspartiet

Utdrag fra partiprogrammet:

• Vi mener at å konkurransestimulere avfallssektoren vil gi økonomiske og miljømessige gevinster.

• Differensierte avfallsgebyrer er et positivt virkemiddel for å skape et rettferdig system som belønner dem som forurenser minst, med lavere avgifter.

Vurdering:

Vi er veldig enige i at konkurranse kan bedre innovasjonen, men programmet mangler konkrete mål og tiltak som kan ruste avfallsbransjen for den sunne konkurransen vi trenger for å fremme innovasjon og gjenbruk. Så FrPs utgangspunkt er godt, men de kommer seg aldri skikkelig ut av startblokka.

* Vurdering basert på en gjennomlesing av partiprogrammene eller utkast til programmer som ligger ute på hjemmesidene til partiene.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby