Du er her: Hjem / / Fått brev om rapportering fra Miljødirektoratet?
Fått brev om rapportering fra Miljødirektoratet?

Fått brev om rapportering fra Miljødirektoratet?

(English text below)

Som produsent eller importør av emballasje, er din virksomhet forpliktet til årlig å utarbeide en rapport over din egen innsats for, samt resultatene av, emballasjeoptimering og avfallsforbygging som beskrevet i avfallsforskriften paragraf 7-7.

Miljødirektoratet har nå sendt ut et varsel om rapportering til alle som har et produsentansvar for emballasje. Norsirk tilbyr seg å bistå med et skjema som må utfylles og sendes tilbake til oss innen 13.desember 2021, så skal vi sørge for ivaretakelse av selve rapporteringen til myndighetene. Det er viktig å presisere at dette ikke fritar hver enkelt produsent/importør et ansvar for å jobbe med avfallsforebygging og emballasjeoptimering – det ansvaret ligger på den som innehar produsentansvaret. Det vi i Norsirk hjelper med er selve rapportering. Skjemaet sendes ut ila denne uken. Vær oppmerksom på at det er viktig at du gir oss beskjed om hvem mottaker skal være av skjemaet - slik at ikke e-posten med den informasjonen går til feil person i bedriften.

Start å samle informasjon

Vi anbefaler alle å allerede nå begynne å samle informasjon om hva bedriften har foretatt seg innen emballasjeoptimering og avfallsforebygging i år - slik at dette er klart til skjemaet skal fylles ut.

Les mer

Norsirk har tidligere gitt innspill til kundene våre om hva som er viktig å tenke på når det gjelder avfallsforebygging og emballasjeoptimering – du kan lese mer om det her: https://norsirk.no/blog/2020/10/23/slik-designer-du-emballasje-for-gjenvinning/

Vi har også anbefalt våre kunder å melde seg inn i Emballasjeforeningen, som sitter på mye erfaring og kompetanse rundt bruk og optimering av emballasje: https://norsirk.no/produsentansvar/emballasje/emballasjeforeningen/

Did you receive a letter about reporting from the Norwegian Environment Agency?

As a manufacturer or importer of packaging, your company is obliged to prepare an annual report on your own efforts for, as well as the results of, packaging optimization and waste prevention as described in the Waste Regulations section 7-7.

The Norwegian Environment Agency has now sent out a notification report to everyone who has a producer responsibility for packaging. Norsirk offers to assist with a form that must be completed and sent back to us by 13 December 2021, so we will ensure the actual reporting to the authorities. It is important to emphasize that this does not relieve each individual producer/importer of a responsibility to work with waste prevention and packaging optimization - that responsibility lies with the person who holds the producer responsibility. What we at Norsirk help with is the reporting itself. The form will be sent out this week. Please note that it is important that you let us know who the recipient of the form will be - so that the e-mail with that information does not go to the wrong person in the company.

Start gathering information today.

We recommend everyone to start collecting information about what the company has done in packaging optimization and waste prevention this year - so that this is ready for the form to be filled out.

Del dette innlegget
Guro Kjørsvik Husby Avatar

Guro Kjørsvik Husby